Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Rakúsky počítačový systém pre kognitívny tréning špecificky zameraný na rozvoj :

 • pozornosti 
  • pohotovostný rozmer
  • vigilančný rozmer
  • vizuálno-priestorovú pozornosť
  • selektívnu pozornosť
  • zameranosť pozornosti
  • rozdelenie pozornosti
 • pamäti - pracovnú pamäť
  • monitorovaciu funkciu pamäti
  • zámerné obnovovanie pamäťových obsahov
 • vizuomotorickej koordinácie – zrak - ruka
 • exekutívnych funkcií (plánovanie, sebakontrola)
 • schopnosť kódovania časovopriestorových informácií
 • vizuálno-priestorového zapamätávania a vybavovania
 • asociáciu mien a tvárí
 • priestorovú predstavivosť
 • mentálnu rotáciu v trojrozmernom prostredí