Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Program KUPOZ rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pozonosť, zrakovú a sluchovú pamäť, schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti a logické myslenie. Posiluje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Je určený pre deti v mladšom školskom veku (8 – 12 rokov).

Pre tieto deti vo veku, je určený program KUPOZ, ktorý HRAVÝM spôsobom trénuje návyky :

  • zapája do cielenej činnosti: (sluch, zrak a reč)
  • pojmové myslenie
  • pozornosť
  • priestorové vzťahy
  • psychomotorické tempo ...