Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Stimulačno obohacujúci program na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v predškolskom veku.

Ide o obohatenie kognitívnych, socio-emocionálnych a tvorivých schopností, tiež učebných kompetencii dieťaťa predškolského veku

 • pozornosť
 • zrakové vnímanie
 • sluchové vnímanie
 • vnímanie času a časového sledu
 • intermodality
 • vývin psychomotoriky
 • pamäť a predstavy