Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Program je určený pre deti vo veku od 5-tich rokov, vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči. Ide o nácvik fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej reči dieťaťom.