Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Metóda, ktorá je založená na sprostredkovanom prístupe k deťom i dospelým, rozvíja ich kognitívny a intelektový potenciál. Nie je obmedzená na žiadnu vekovú ani výkonnostnú skupinu osôb. Nachádza však široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania, žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, či deťmi s Downovým syndrómom. Má svoje opodstatnenie aj pri práci s deťmi z bežných tried základných škôl.