Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Ide o nápravu bazálnych funkcií - deficitov čiastkových funkcii, ktoré môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí.

Náprava a poradenstvo je zamerané na vlastnú osobnosť dieťaťa, na celostnosť dieťaťa v jeho prežívaní a myslení a na jeho sociálne zázemie.

Metóda je použiteľná u detí od polovice prvej triedy. Smerom hore nie sú udané žiadne hranice.