Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Poskytujeme komplexnú odbornú starostlivosť

Zdravotne znevýhodneným deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

 • mentálnym postihnutím
 • sluchovým postihnutím
 • zrakovým postihnutím
 • telesným postihnutím
 • s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi poruchami
 • s viacnásobným postihnutím.

Žiakom s vývinovými poruchami

 • žiakom s vývinovými poruchami učenia (VPU).
 • správania (s poruchou aktivity a pozornosti - ADHD, ADD).

Kto poskytuje:

 • psychológovia :

                               PhDr. Katarína Stašaková
                               PhDr. Jaroslav Džunda
                               Mgr. Kamila Chovancová              

                       Mgr. Lucia Tomková

                         PhDr. Ivana Magáčová Žilková, PhD.

 • špeciálni pedagógovia
  • psychopédi - v odbore starostlivosti o osoby mentálne postihnuté:

                             PaedDr. Anna Čegiňová
                             PaedDr. Emília Petková
                             PhDr. Katarína Stašaková

  • etopédi - v odbore starostlivosti o sociálne narušené deti a mládež:

                            Mgr. Milada Mlynárová
                            Mgr. Alena Želinská

  •  poradenstvo: Mgr. Mária Hriceková
  • logopéd: Mgr. Lenka Gajdošová
  • liečebný pedagóg: Mgr. Zuzana Kočišová
  • sociálne pracovníčky: Mgr. Ľubica Stančaková, Mgr. Denisa Demjanovičová, Mgr. Tatiana Olejárová

Naše materiálne a technické vybavenie:

 • bezbariérový prístup
 • bezbariérová miestnosť
 • zmyslová záhrada
 • interaktívne tabule na reedukácie
 • testové a dotazníkové techniky v elektronickej podobe
 • reedukačné pomôcky a pracovné listy v elektronickej podobe využívané aj mimo SCŠPP
 • rehabilitačno-terapeutické kreslo a ďalšie rehabilitačné pomôcky