Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

liečebný pedagóg, arteterapeut

VZDELANIE

2013

Univerzita Komenského v Bratislave – Liečebná pedagogika. Ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, KURZY A ŠKOLENIA

2017 Vzdelávanie odborníkov v oblasti včasnej intervencie
2017 Nadstavbový kurz Bazálnej stimulácie
2017 Stimulačný program Mirabilis pre deti vo veku 3 - 6 rokov
2017

Korekčný program Mirabilis  pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ 

2017 Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti
2017 Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť
2017 Videotréning interakcíí
2016 Výcvik v sluchovej stimulácii Benaudira 
2016 Výcvik– Senzomotorický test organickej zrelosti od veku 5. rokov od BHRG Foundation. Lektor: Anita Madacs. Bratislava
2016 Snoezelen v praxi. Špecifiká práce v multisenzorickom prostredí. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Zlatovce-Trenčín
2016 Kurz Bazálna stimulácia. INSTITUTem Bazální stimulace®. Nové Mesto nad Váhom
2016 Komunikácia detí s autizmom I. II. III. Lektorka: Mgr. Lívia Michnovičová. Prešov
2016 Senzorická integrácia v špeciálnej pedagogike. Lektor: PaedDr. Jana Hrčová. Bratislava
2016 Vzdelávanie vo včasnej intervencii modul I a II. Liptovský Mikuláš
2015 Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA)  - šanca pre lepšiu budúcnosť detí s PAS a inými vývinovými poruchami. Bratislava
2015

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, správania a koncentrácie - metóda Dr.Sindelar. Sindelar tréner

2015

Metóda rozvíjajúceho pohybu V. Sherborn, Prešov

2015 Projekt iPad pre učiteľov, Bratislava
2015 Odborný seminár z cyklu Rovnosť príležitostí detí so špeciálnymi potrebami v prístupe k vzdelaniu
2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku
2015 Základy metódy Senzorickej integrácie, Praha
2015 Lektorovanie odborného semináru Senzorická integrácia pre pomáhajúce profesie a rodičov, Nová Dubnica
2014 Poruchy učenia v kontexte špeciálnopedagogického poradenstva, Topoľčany
2014

Dobrovoľnícka škola. Formácia dobrovoľníkov zameraná na oblasť psychológie, sociálnych zručností, projektový manažment, tímovú prácu a vodcovstvo. Organizovné nadáciou Ekopolis v spolupráci s o. z. Prameň radosti, nadáciou pre deti Slovenska a nadáciou pre sociálne zmeny SOCI

2013 Arteterapeutický výcvik. Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby. Dvojročné štúdium akreditované Ministerstvom školstva. Inštitút vzdelávania v arteterapii, Terra Terapeutica
2012 Kurz školského programu INPP. Avare Bratislava
september 2010 - júl 2011

Odborná stáž a dobrovoľníctvo v Holandsku. EVS (European voluntary service – pod záštitou Ministerstva škostva Slovenskej republiky, európskeho parlamentu a európskej komisie ) na týchto pracovných miestach v Holandsku:

• Kiwili – centrum pre ergoterapiu a senzorickú integráciu, assistencia pri terapii
• Frion – denné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím, vedenie skupinovej terapie
• ´t Hoefijzer – terapia jazdou na koni pre mentálne a fyzicky handikepovaných
• Scouting Nederland
• ´t Wasdom – centrum pre mladých, práca so skupinou
• Mozäiek basis school – základná škola – práca v triede s integrovaným dievčatkom s Downovým syndrómom

2009 Akreditované vzdelávanie k problematike autizmu (Dom sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých)
2009 Kurz posúnkovho jazyka pre začiatočníkov – KCNS (Kresťanské centrum nepočujúcich Slovenska)

 

ČLENSTVO

Asociácia liečebných pedagógov v SR

 

PRAX

Liečebnopedagogická prax - 4 roky