Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

psychológ, INPP terapeut

VZDELANIE

2010 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Psychológia

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, KURZY A ŠKOLENIA

2017 Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia
2017 Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť
2017 Systemická terapia očí
2016 Sluchový tréning postavený na hudbe, individualizovaný špecificky podľa hemisferálnej preferencie a frekvencií počutia. Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia. Bratislava
2015 Komunikácia a deti s autizmom. Prešov
2015

Odborné štúdium INPP metódy pod vedením licencovaných odborníkov; INPP Terapia neuromotorickej nezrelosti. Bratislava

2015 Účastník workshopu metodiky NTC 1. stupňa; Systém učenia NTC. Prešov
2015 Integratívny korekčný program pre deti s ADHD
2015 Vývin a stimulácia zraku od narodenia do 6 rokov veku. Prešov
2014 Odborný seminár zameraný na komplexné priblíženie funkcie frontálneho laloka a spôsob jeho vyšetrovania; Neuropsychologické praktikum II . Bratislava
2013 Senzorická integrácia a Snoezelen. Bratislava
2013 Vývinové škály, Vyšetrenie psychomotorického vývinu detí do 3 rokov. Odborný seminár. Bratislava
2012 Vývinová škála Nancy Bayley I. – upravená pre slabozraké deti. Odborné vzdelávanie zamerané na systém diagnostiky, základný výcvik pre prax, Žilina
2012 Odborného školenie orientované na špecializovanú skríningovú diagnostiku a intervenčný pohybový program; INPP Školský program. Bratislava
2012 Odborný kurz Impulzívne, nepozorné a hyperaktívne dieťa v materskej a základnej škole, Žilina
2011 WJ IE examiner - Woodcock-Johnson International Edition, test of Cognitive Abilities. Získanie kvalifikácie pre prácu s medzinárodným intelektovým testom, Poprad
2009 Odborný školenie zamerané na Psychologické posudzovanie vierohodnosti. Košice
2009 Odborný kurz zameraný na použitie, diagnostiku a interpretáciu projektívneho testu - Baum test, Košice
2007 Odborný kurz z oblasti vedeckej metodológie; Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB, Banská Bystrica

 

 PRAX

Psychlogická prax - 7 rokov