Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

špeciálny pedagóg - etopéd

VZDELANIE

2007 Vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti - učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii pedagogika emocionálne a sociálne (psychosociálne) narušených - Prešovská univerzita v Prešove, fakulta pedagogická
1994 Osvedčenie o štátnej skúške - Etická výchova - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove
1982 Diplom v odbore - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov : ruský jazyk a literatúra, občianska náuka - Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Pedagogická fakulta v Prešove

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, KURZY A ŠKOLENIA

2009 osvedčenie - Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov
2008 Diplom - Certicate s názvom Stimulačný program Cez rozprávku do školy autorky A. Lazíkovej - Libra n.o., Hlohovec
2004 osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania so zameraním na „Primárnu prevenciu drogovej závislosti a školskú prevenciu detí a mládeže pred negatívnymi javmi"- Metodické centrum Prešov
1999 osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške - Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity
1999 osvedčenie za metodický výcvik „Prvé kroky" - Nadácia Milana Šimečku, Bratislava

 

PRAX

  • pedagogická prax - 31 rokov
  • špeciálnopedagogická prax - 6 rokov