Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

špeciálny pedagóg - psychopéd

VZDELANIE

2009 Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta - štátna rigorózna skúška v odbore učiteľstvo, titul doktor (PaedDr.)
2003 Prešovská univerzita v Prešove - Pedagogická fakulta - Pedagogika mentálne postihnutých
1987 UPJŠ v Košiciach – Pedagogická fakulta v Prešove – odbor – učiteľstvo I. stupňa ZŠ, rozšírené o výtvarnú výchovu.

 
ĎALŠIE VZDELÁVANIE, KURZY A ŠKOLENIA

2013

osvedčenie - Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava

2013

Osvedčenie - Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. MPC Bratislava

máj 2011

Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.

2009

osvedčenie - Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS II, Prešov

2009

osvedčenie - Ľahká mozgová disfunkcia, (Emmerlingová) Bardejov

2008

osvedčenie - Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie, Trnava, AUTIZMUS I

2008

osvedčenie - Diagnostika matematických zručností, (Novák) Poprad

2008

certifikát - Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky
Hlohovec Stimulačný program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy"

2008

osvedčenie - Etická výchova 1. stupeň ZŠ MPC v Prešove

2007

osvedčenie - Práca s osobným PC pri reedukácii NKS, (Maňková, Vaníková) Prešov

2007

osvedčenie - Diagnostika VPU a VPS, (Čianporová, Trojanová) Poprad

2007

osvedčenie - Možnosti pomoci integrovaným žiakom v ZŠ" MPC v PO

2007

osvedčenie - Základy terapie pevným objatím", (Prekopová, Šturma, Šuba) Liptovský Hrádok

2006

osvedčenie - Logopédia v školskej praxi" MPC v Prešove

2006

odborno-praktický seminár "dysgrafia - dysortografia" PPP v Bardejove

2004

certifikát - Odborno-praktický seminár špeciálno-pedagogickej diagnostiky a poradenstva - poruchy učenia, Košice

2004

certifikát - Školský špeciálny pedagóg v praxi, Košice

2003

certifikát - Individuálny výchovno-vzdelávací plán, Košice

2002

absolvovanie kurzu - Raná logopedická intervencia - tréning rodičov, Bratislava

2001

absolvovanie kurzu - Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Bratislava

1997

osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške MPC v Prešove

1995

certifikát - Výchova k zdravému životnému štýlu, Bratislava

 

PRAX

  • pedagogická prax - 23 rokov
  • špeciálnopedagogická prax - 10 rokov