Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

 

sociálna pracovníčka

VZDELANIE

2009 Vysoká Škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave - odbor sociálna práca

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, KURZY A ŠKOLENIA

2017 Ochrana osobných údajov v praxi
2016 Odborný seminár k zákonu č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Vyhláške MV SR č. 628/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach
2013 EKONA SK s.r.o., Madridská 2,040 13 Košice - absolvovanie odborného seminára k novému Zákonu o ochrane osobných údajov účinnému od 1.7.2013
2012 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou v Žiline - "Metódy sociálnej práce s rodinou"
2012 AC vzdelávacia agentúra Zvolen - účasť na seminári k Novele zákona o sociálnych službách účinnej od 1.3.2012
2009 Slovenská komora psychológov a Coachingplus Bratislava - absolvovanie workshopu Práca s emóciami v poradenskom procese
2008 Libra n.o. Hlohovec - Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti poradenskej psychológie a špeciálnej pedagogiky - absolvovanie kurzu Stimulačný program Cez rozprávku do školy autorky A. Lazíkovej
2008 Inštitút pre verejnú správu v Bratislave - absolvovanie odborného seminára k zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
2007 Európsky sociálny fond v rámci projektu NP VII B - absolvovanie vzdelávacej aktivity Stratégia zmeny a sebariadenia
2002 Okresný úrad v Bardejove - absolvovanie odbornej prípravy zamestnanca na splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov na samostatné zabezpečovanie odborných činností na úseku sociálnych vecí
2002 Inštitút pre verejnú správu v Bratislave - absolvovanie teoretickej časti adaptačného prípravného štúdia a záverečného seminára na samostatné zabezpečenie odborných činností na úseku sociálnych vecí

 

PRAX

  • prax v oblasti pedagogiky - 6 rokov
  • prax v oblasti sociálnej práce - 21 rokov