Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

špeciálny pedagóg - etopéd

VZDELANIE

2007 Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta - rozšírenie pedagogickej spôsobilosti Učiteľstvo pre špeciálne školy - špecializácia - pedagogika pre emocionálne a sociálne (psychosociálne) narušených
1994 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta pedagogická v Prešove, Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s prehĺbenou telesnou výchovou

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE, KURZY A ŠKOLENIA

máj 2011

Dôsledky zdravotného postihnutia na duchovný rast detí a mládeže. Integrované vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím) Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie Bratislava pod vedením Prof. Jozef Tiňo, DrSc. a MUDr. Mária Orgonášová PhD.

2008

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove - II. kvalifikačná skúška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických zamestnancov, Školská integrácia - pomoc pre tých, ktorí to potrebujú

2008

Špecializované poradenské a edukačné centrum v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky Hlohovec - Stimulačné programy pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy"

2009

Centrum vzdelávania, poradenstva a komunikácie Trnava - AUTIZMUS

2010 Študijné centrum BASIC - Učenie ako sa učiť

2008

Združenie pre augmentatívu a alternatívnu komunikáciu Zvolen - Diagnostika matematických zručností

2007

Združenie pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Zvolen - Metodika rozvíjania základných matematických predstáv

2007

Združenia pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Zvolen - Práca s osobným počítačom ako podporná podporná metóda pri reedukácii narušenej komunikačnej schopnosti

2007

Združenie pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu Zvolen - Diagnostika vývinových porúch učenia a správania

2007

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove - Priebežné vzdelávanie - Možnosti pomoci integrovaným žiakom v základných školách

2001

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove I. kvalifikačná skúška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
2017 Súkromné centrum Mirabilis - Zážitkový program Mirabilis pre pedagógov integrovaných žiakov
2018 Vzdelávanie odborných pracovníkov - Nenásilná krízová intervencia - Tréning zvládania agresívnych žiakov

PRAX

  • pedagogická prax - 25 rokov
  • špeciálnopedagogická prax - 11 rokov