Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Tréningové programy

KUPREV

Program určený pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktorého cieľom je uľahčiť deťom vymedzenie vlastnej osobnosti i vstup do spoločenského života. Je preventívnym programom zabraňujúcim vzniku rizikovej skupiny, ktorý sa zaoberá 17-timi témami z bežného života detí.
Realizujú ho rodičia pod odborným dohľadom - vedením psychológa alebo špeciálneho pedagóga.

KUPOZ - program na koncentráciu pozornosti

Program KUPOZ rozvíja zrakové a sluchové vnímanie, zrakovú a sluchovú pozornosť, zrakovú a sluchovú pamäť, schopnosť koncentrácie pozornosti, vyjadrovacie schopnosti a logické myslenie. Posilňuje sociálne a emotívne cítenie, vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Je určený pre deti v mladšom školskom veku (8 – 12 rokov). HRAVÝM spôsobom trénuje návyky:

 • zapája do cielenej činnosti: (sluch, zrak a reč)
 • pojmové myslenie
 • pozornosť
 • priestorové vzťahy
 • psychomotorické tempo

Realizujú ho rodičia pod odborným dohľadom - vedením psychológa alebo špeciálneho pedagóga.

Program pre predškolské zariadenia „Cez rozprávku do školy“(A. Lazíková)

Stimulačno obohacujúci program na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa v predškolskom veku.
Ide o obohatenie kognitívnych, socio-emocionálnych a tvorivých schopností, tiež učebných kompetencií dieťaťa predškolského veku. Program rozvíja:

 • pozornosť
 • zrakové vnímanie
 • sluchové vnímanie
 • vnímanie času a časového sledu
 • intermodality
 • vývin psychomotoriky
 • pamäť a predstavy

Deficity dielčích funkcií (B. Sindelar)

Ide o program na nápravu bazálnych funkcií - deficitov čiastkových funkcii, ktoré môžu byť príčinami porúch učenia a správania u detí.

Náprava a poradenstvo je zamerané na vlastnú osobnosť dieťaťa, na celostnosť dieťaťa v jeho prežívaní a myslení a na jeho sociálne zázemie.

Metóda je použiteľná u detí od polovice prvej triedy. Smerom hore nie sú udané žiadne vekové hranice.

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Program je určený pre deti vo veku od 5-tich rokov, vhodný pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou s oneskoreným alebo narušeným vývinom reči. Ide o nácvik fonematického uvedomovania ako rozhodujúceho predpokladu osvojenia písanej reči dieťaťom.

FIE - intervenčný program inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina

Metóda, ktorá je založená na sprostredkovanom prístupe k deťom i dospelým, rozvíja ich kognitívny a intelektový potenciál. Nie je obmedzená na žiadnu vekovú ani výkonnostnú skupinu osôb. Nachádza však široké uplatnenie pri práci s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania, žiak- mi zo sociálne znevýhodneného prostredia, či deťmi s Downovým syndrómom. Má svoje opodstatnenie aj pri práci s deťmi z bežných tried základných škôl.

DysCom SK - počítačový program

Program DysCom SK je najmodernejší (veľmi pútavý pre deti), určený všetkým deťom v MŠ, ZŠ, ŠZŠ, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania a pri získavaní jazykových vedomostí pre potreby úspešnej komunikácie.
Program ponúka tri základné oblasti podpory:

 1. čítanie
 2. písanie
 3. rozvoj zrakového vnímania

DYSPRO – PC program

 • Zameraný na výučbu slovenského jazyka na I. stupni ZŠ,
 • vhodný pri vývinových poruchách učenia (napr. dyslexia),
 • 18 rôznych cvičení v skúšajúcom aj vyučujúcom režime,
 • profesionálne nahovorená slovná zásoba s viac než 2800 slovami a 500 vetami.

HRV – biofeedback

Je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti pomáhajúcich profesií a chcú pri práci s klientmi pomôcť znižovať stres a jeho efekt prostredníctvom najmodernejších technológií.

CogniPlus

rakúsky počítačový systém pre kognitívny tréning špecificky zameraný na rozvoj:

 • pozornosti
  • pohotovostný rozmer
  • vigilančný rozmer
  • vizuálno-priestorovú pozornosť
  • selektívnu pozornosť
  • zameranosť pozornosti
  • rozdelenie pozornosti
 • pamäti
  • pracovnú pamäť
  • monitorovaciu funkciu pamäti
  • zámerné obnovovanie pamäťových obsahov
 • vizuomotorickej koordinácie – zrak – ruka
 • exekutívnych funkcií (plánovanie, sebakontrola)
 • schopnosť kódovania časovo-priestorových informácií
 • vizuálno-priestorového zapamätávania a vybavovania
 • asociáciu mien a tvárí
 • priestorovú predstavivosť
 • mentálnu rotáciu v trojrozmernom prostredí

INPP terapia neuromotorickej nezrelosti

Program INPP terapia neuromotorickej nezrelosti sa zameriava na individuálnu diagnostiku a terapiu neuromotorickej nezrelosti pomocou metódy INPP. Jeho súčasťou je špecifické hodnotenie neuromotorického vývinu, ktorého cieľom je zistiť, či sú ťažkosti klienta podmienené nedostatočným fungovaním CNS v oblasti senzomotorickej integrácie a rovnováhy. Následná intervencia je zameraná na podporu rozvoja CNS a odstránenie zistených príčin ťažkostí.

Ak sa u klienta potvrdí, že jeho ťažkosti majú neurologický základ, sú v rámci individuálneho programu cvičení indikované jednoduché každodenné cvičenia. Program je neinvazívny, bez farmakoterapie a hoci je dlhodobý, jednotlivé denné cvičenia sú časovo, priestorovo a fyzicky nenáročné. Zlepšenie funkčnosti na neurologickej úrovni sa pozitívne premieta do celkového fungovania a postupného zmierňovania ťažkostí.

Ja na to mám

Je reedukačný program na rozvoj čítania s porozumením u žiakov sekundárneho vzdelávania (SŠ).
Cieľovou skupinou programu sú žiaci s dyslexiou, ktorí nedokážu čítať plynule a s porozumením odborných a menej známych slov. Ťažkostí majú s presným vyjadrovaním, písaním súvislých textov, resp. zaznamenávaním myšlienok v písomnej podobe. Práca s nimi môže predstavovať významnú podporu a pomoc nielen na strednej škole, ale tiež z hľadiska ich profesionálnej prípravy.

Hejného metóda 

Je netradičný spôsob výučby matematiky, ktorý rozvíja logický úsudok a predsta - vivosť detí. Vo vzájomnej komunikácii dieťa konštruuje a prehlbuje svoje poznanie. Dieťa objavuje matematiku samé a rado. Cieľom je urobiť z učiteľa len sprievodcu matematikou, ale postupy si majú deti vymyslieť podľa ľubovôle. Metóda rozvíja nielen matematiku, ale aj všeobecne intelekt, sociálne a komunikačné schopnosti v tíme a argumentáciu v čase, keď si má žiak svoj výsledok obhájiť.

Odborné psychologické posudky:

 • Na uplatnenie nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP (napr. peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu, peňažný príspevok na kúpu pomôcky, jej opravu, úpravu a pod, na zvýšené výdavky na diétne stravovanie, na kúpu OMV, na prevádzku OMV a pod.).
 • Na uplatnenie nároku na štátne sociálne dávky (napr. predĺženie rodičovského príspevku do 6. rokov veku dieťaťa z dôvodu jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu - len pre klientov SCŠPP).