Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bardejov

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04

Kto sme?

 • Sme školské zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré bolo zriadené dňa 4. 9. 2006, do siete škôl a školských zariadení bolo zaradené od 1. 9. 2007. Zriaďovateľom bola PhDr. Katarína Stašaková. Od 1. 3. 2011 sa zriaďovateľom stalo o. z. CESTY NÁDEJE

 • Zabezpečujeme odbornú starostlivosť zdravotne znevýhodneným deťom a zdravotným postihnutím ohrozeným deťom a mládeži

 • Prioritné zameranie je na deti a mládež s mentálnym postihnutím a vývinovými poruchami učenia a správania - ADHD, ADD, ich rodičom a učiteľom. No dokážeme zabezpečiť odbornú starostlivosť pre všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže pre deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, tiež pre deti trpiace autizmom. 

 • Venujeme sa všetkým vekovým kategóriám detí a mládeže od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu

 • O klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, logopédie a sociálnej práce

 • Naši odborní pracovníci pracujú prevažne v teréne, navštevujú zariadenia, kde sú deti vzdelávané, a ktoré sú pre dieťa prirodzenejším prostredím, čím získavajú celistvý obraz o situácii klienta

 • Zabezpečujeme komplexný servis, diagnostický, ale aj následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, psychoterapia, poradenstvo, sociálna rehabilitácia )

 • Poskytujeme poradenský, metodicko-konzultačný servis a sociálno-právne poradenstvo pre rodičov, školy a školské zariadenia

 • Navrhujeme kompenzačné pomôcky a spolupracujeme pri ich získavaní

 • Spolupracujeme s mnohými inštitúciami a odborníkmi (s Ministerstvom školstva SR, so Štátnym pedagogickým ústavom, s orgánmi miestnej samosprávy, so všeobecnými a odbornými lekármi, s inými špecializovanými poradenskými zariadeniami, s domovmi sociálnych služieb, školami a školskými zariadeniami)